میکرواسپکتروفتومتر یک ابزار علمی است که برای اندازه گیری طیف نمونه های میکروسکوپی استفاده می شود. به عنوان مثال، یک مهندس در تاسیسات نیمه هادی از آن برای اندازه گیری ضخامت لایه های نازک استفاده می کند، در حالی که یک دانشمند پزشکی قانونی از آن برای تجزیه و تحلیل رنگ در یک الیاف نساجی منفرد استفاده می کند، یا یک شیمیدان از آن برای اندازه گیری طیف یک نانو کریستال، استفاده می کند.

برای آشنایی بیشتر با میکرواسپکتروفوتومتر مدل رامان، فیلم زیر را ببینید.